Semalt hünärmeni: Spam hatlaryny nädip dolandyrmaly?

Aldaw hatlaryny degişli edaralara habar bermek kezzaplary bozmagyň we jenaýatyň ösmeginiň öňüni almagyň iň täsirli usullaryndan biridir. Angliýada Milli Galplyk Gözleg Býurosy poçta kezzaplary we jenaýatlar ýaly maglumatlary ýygnamak we derňemek üçin amallar geçirýär. Bu, esasanam edilmeli öňüni alyş çäreleri barada karar bermäge habar bermäge kömek edýär.

Galp poçta barada näme etmelidigini bilýän Semaltyň uly satuw müdiri Raýan Jonsonyň beren maslahatlaryna giriň .

Aldaw hatyny habar bermek

Birnäçe usul bilen alan kezzap poçta barada degişli edaralara habar berip bilersiňiz. Bularyň arasynda Royal Mail ýa-da kezzaplar tarapyndan öýkünilýän kompaniýa bilen habarlaşmak bar.

Aldaw hatyny Royal Mail-e habar beriň

“Royal Mail” poçta we poçta iberiş hyzmatydyr. Aldaw hatlarynyň poçta ulgamyna girmeginiň öňüni almak üçin degişli edaralar bilen işleýär. Eger siz ýa-da tanaýan biriňiz kezzaplyk hatyny alsaňyz, Royal Mail haty ýapyk hat bilen şu adrese ugratmagy maslahat berýär:

Freepost kezzap poçta,
PO Box 797,
Exeter Ex1 9UN

Şeýle hem, 0345 611 3413 arkaly Royal Mail-a jaň edip ýa-da scam.mail@royalmail.com e-poçta iberip bilersiňiz.

"Royal Mail" zyýan çeken adamlary aldawçylyk hasabatyny (web sahypasynda göçürip alyp bilersiňiz) doldurmaga we kezzaplardan alnan poçta we kezzaplardan gelip çykandygyna güman edilýän beýleki resminamalar ýa-da materiallar bilen bilelikde ibermäge çagyrýar.

Aldaw hatyny habar bermegiň başga bir usuly, doly adyňyzy, adresiňizi we telefon belgiňizi ýokardaky poçta salgysyna, e-poçta ýa-da telefon arkaly ibermekdir (03456 113 413). "Royal Mail" size anketany we öňünden tölenen adresli konweri iberer, şonuň üçin blankany dolduranyňyzdan soň alnan aldaw hatlarynyň nusgalary bilen iberersiňiz.

Kompaniýa hasabat bermek

Hakyky kompaniýanyň wekili bolup görünýän aldawçylardan aldaw hatyny alsaňyz, kompaniýa bilen habarlaşmak akyllydyr.

Aldaw hatynda görkezilen bank ýa-da hökümet bölümi bolup biler. Gurama barada habar bermek, kezzaplyk barada beýleki adamlara habar berip biler. Käbir kompaniýalar web sahypalarynda bildirişler goýýarlar we kezzaplygyň pidasy bolan halatynda görmeli ädimlerini görkezýärler.

Aldaw hatlary hakda näme?

E-poçta, aldawçylaryň adamlary bikanun meýilnamalara aldamagynyň beýleki meşhur usullary. Poçta gutyňyzda kezzap e-poçta görseňiz, habar berendigiňize göz ýetiriň.

Aldawçy e-poçta alanyňyzda hasabat beriş opsiýalaryna seretmezden ozal, sizi we maglumatlaryňyzy howpsuz saklaýan birnäçe maslahatlary gözden geçireliň. Aldawçy e-poçta alanyňyzda:

  • E-poçta haýsydyr bir baglanyşyga basmaň.
  • E-poçta jogap bermäň ýa-da iberiji bilen haýsydyr bir görnüşde habarlaşmaň.
  • Baglanyşyga basan bolsaňyzam hiç hili maglumat bermäň.
  • E-poçta goşundysyny açmaň.

“Royal Mail” -e kezzap e-poçta habar bermek

"Royal Mail" kezzap e-poçtalaryna garşy göreşi bir göz bilen aldaw hatlaryny tapmaga kömek etmek üçin iň ýygy-ýygydan aldaw hatlarynyň sanawyny bermek bilen başlaýar. Şübheli e-poçta alsaňyz, kompaniýanyň aragatnaşyk sahypasy ýa-da sahypanyň web sahypalarynyň aşagyndaky "Biziň bilen habarlaş" baglanyşygy arkaly Royal Mail bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Aldawçy e-poçta kompaniýasyna e-poçta ibermek

Aldaw hatlary ýa-da fişing e-poçtalary, e-poçta gutarmak üçin ulanylan ISP (Internet Service Provider) -e hem habar berilip bilner. Mysal üçin, e-poçta Gmail hasabyndan gelen bolsa, Gmail-iň baş sahypasyndaky 'Spamy habar bermek' düwmesini ulanyp habar berip bilersiňiz. Yahoo-da kezzap e-poçta we şuňa meňzeş jenaýatlar barada maglumat berilýän e-poçta (abuse@yahoo.com) bar. “Hotmail” şol bir maksat bilen “Fişing barada hasabat” düwmesini hödürledi.

Aldaw hatlary we e-poçta habarlaryny wagtynda habar bermek artykmaç bolup bilmez. Aldawçylaryň sag, çep we merkezde bolan döwründe hemme zadyň gowudygyny çaklap bolmaz. Aldawçylara garşy göreşde, gödek ýa-da poçta ýa-da telefon jaňlaryndan gelýän maglumatlaryň bahasyna ynanmazlyk gowy.

send email